Användartester – Förstå Dina Besökare

Patrik Matell

Användartester

A/B-testning i all ära, men ibland krävs det andra metoder för att ringa in problem som användaren har samt förstå varför de uppstår. Vart tittar dina besökare? Vart tittar dom inte? Vilka ansiktsuttryck kan vi se? Varför?

Användartester ringar in din sajts problem och går dessutom att använda på ett prototyp-stadie, där det går att upptäcka problem relaterade till användarupplevelsen i tid, innan produkten lanseras.

Den här posten kommer ge en överblick över styrkor och svagheter med olika sätt att genomföra kvalitativ testning.

Jag testar ju redan?

A/B-tester och besöksdata är väl toppen? Varför skall man göra något annat? Det är fantastiskt hur mycket nyttig information vi numera kan samla in om våra besökare, och A/B-tester är det bästa sättet att få svar på om en hypotes faktiskt konverterar bra eller ej. Så kvantitativ testning och datainsamling är numera en viktig del av konverteringsarbetet. Men det betyder inte att vi kan glömma bort kvalitativa tester!

Förstå genom att faktiskt SE

Det förekommer ofta vid konverteringsoptimering att datan som analyseras visar var vi har ett problem och vad det problemet är. Men det är sällan lika tydligt varför det uppstår. Det är självklart bra att känna till att man har en hög exit rate på en viss del av en signup, men vi måste ställa oss frågan ”Varför?”.

För att på bästa sätt gå vidare i fall där anledningen till problemet inte är uppenbar, behöver man bra datadrivna förbättringshypoteser. Då är kvalitativa tester lösningen. Möjligheten att ställa frågor och få data som t.ex. ansiktsuttryck eller till och med visualiserade ögonrörelser (eyetracking overlay), gör det till ett mycket starkt hypotesskapande verktyg.

Kvalitativa användartester går att genomföra tidigt i ett projekt, redan på prototypnivå går det att börja testa och uppdaga problem. Det är en väldigt stor fördel! Problem som upptäcks när det är lätta att åtgärda och förbättra går att slipa på i flera iterationer innan designen gått live.

Kvalitativa användartester - spela in ögonrörelser

Vi går nedan igenom några varianter av Användartester, skillnaden mellan dem samt tips för nybörjaren. Låt oss börja med att dela in testerna i tre varianter:

  • Klassiska användartester – Testet sker under ett fysiskt möte
  • Eyetracking – ögonrörelsestudier
  • Fjärranvändartester – Testet sker över avstånd typiskt via internet
  • Asynkrona fjärranvändartester – Omodererat test som kan göras när det passar användarna

Klassiska användartester

Ett av det tidigaste verktygen som började användas för att förbättra hemsidor och applikationer, är de Klassiska Användartesterna där man låter användaren tänka högt när hen navigerar realistiska scenarier intill en moderator, så kallade ”Think aloud-sessioner”.

Klassiska Användartester är fortfarande ett väldigt bra sätt att genomföra testning. En erfaren moderator som leder testningen och skapar scenarier, kommer rota fram en stor del av en sidas användbarhetsutmaningar och kommer dessutom kunna lägga fram starka förbättringshypoteser för sidan.

Många tror dock att användartester är något komplicerat som bara kan genomföras av forskningsgrupper, det är dock inte fallet! Du behöver inte utrustade labb för att bedriva testning och det bästa sättet att bli en effektivare moderator är att helt enkelt genomföra tester.

Allt som behövs är en dator och möjligheten att spela in testsessionerna så att de kan fortsätta analyseras i efterhand samt eventuellt delas med andra parter. Du behöver inte en uppsjö testpersoner för att få ut bra information från testning, utan redan vid fem testpersoner så upptäcks en majoritet av användbarhetsproblemen med en design.

Att själv utföra agila användartester är en av teknikerna du lär dig på vår kurs Conversion Manager

Eyetracking – En ögonöppnare

Vart tittar dina besökare egentligen?

Det lite mer kraftfulla verktyget Eyetracking har lite högre instegskostnad än Klassiska Användartester. Eyetracking innebär att du spelar in användarens ögonrörelser och verktyget går att använda både för kvalitativ och kvantitativ datainsamling, men i den här posten fokuserar vi på den kvalitativa analysen.

”Man ser vad som händer när inget händer”

Vad är det som gör just Eyetracking så bra? Är inte Eyetracking egentligen Klassiska Användartester fast med en till datapunkt? Jo, precis! När du vill öka din konverteringsgrad tillför Eyetrackern en insiktsgivande data över ögonrörelser som ger Användartesterna mer substans. Därför använder vi Eyetracking på Conversionista.

Inspelande ögonrörelser med EyetrackingInspelande ögonrörelser med Eyetracking hjälper dig att Förstå din besökare

Eyetracking bidrar till bättre analyser av sessionen eftersom det ger en inblick i var användaren letar när de fastnar och de automatiska ögonrörelserna som skannar in sidan kan avslöja problem i designen som annars inte skulle uppfattas.

Eyetracking-datan hjälper oss helt enkelt att få insikt i saker som användaren gör men inte ens själv lägger märke till.

Dessutom så fungerar inspelade test med ögonrörelser (Eyetracking overlay) som ett bra underlag för att genomföra retroactive think aloud-sessioner. Man låter alltså en person i efterhand återberätta varför man tittade där man tittade och hur man tänkte etc. Det ger utrymme för följdfrågor utan att distrahera interaktionen.

Användartester - kikare

Användartester i när och fjärran

Användartester kan antingen genomföras intill en moderator som leder interaktionen, eller via Fjärranvändartester – där användaren inte sitter med intill en moderator. Man bör ta hänsyn till för- och nackdelarna vid att genomföra tester vid, eller inte vid, ett fysiskt möte. Numera finns flertalet onlineverktyg som möjliggör både asynkron användartestning och modererade tester – webbtjänster som erbjuder testanvändare.

En fördel med Fjärranvändartester är att det som regel är lättare att nå ut till specifika målgrupper (vilket kan vara vid stor vikt för vissa typer av nischade hemsidor). I nuläget är det dock inte lika lätt att nå ut till smala grupper via tjänsterna, om du t.ex. önskar svensktalande användare.

Utförandet vid Fjärranvändartester

Fjärrtesterna spelas som regel in med webcam vilket hjälper till att illustrera användarnas sinnesstämning, ansiktsuttryck och reaktioner. Det är ett bra alternativ även om det inte helt kan ersätta möjligheten att läsa av personer som man fysiskt befinner sig bredvid.

En nackdel vid Fjärranvändartester är att personer på webbtjänster som utsätts för testet ofta inte reagerar fullt naturligt på sajten som testas. Detta eftersom de kan vara ”rutinerade testare” till följd av att de testar flera sajter via webbtjänsten. Testar man en stor mängd användare tonas denna nackdel dock ner, då de oönskade rutinerade testarna i stor utsträckning går att sålla bort.

Flera tester på kort tid

En av de största skillnaderna mellan Fjärranvändartester och Klassiska Användartester är möjligheten till ökad testmängd i förhållande till tidsåtgången, till en lägre kostnad. Vid asynkrona Fjärranvändartester kan man under kort tid göra flera tester och på så vis samla mycket underlag för att skapa förbättringshypoteser, men man tar då bort möjligheten att interagera med användaren under testet. De Klassiska Användartesterna tillåter interaktion och frågeställningar under testet (vilket oftast men inte alltid är en dålig sak).

Testtips för nybörjaren

Om du vill samla data genom att sätta upp Användartester, men är obekväm med tanken att sätta dig ner och testa med någon okänd, så är Fjärranvändartester ett bra alternativ.

För en djupare inblick i hur användare upplever din tjänst och för mest underlag till förbättringshypoteser är Eyetracking det bästa alternativet.

Kontakta oss för mer information om Användartester.

OBS: Testa inte med en kollega eller vän! Det föreligger en allt för stor risk att personen i fråga är ”hemmablind” för problem och hinder som kanske är uppenbara för besökaren som inte känner till verksamheten lika bra.

Läs även